1. นโยบายการคืนสินค้า

   ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานได้ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางร้านค้าจะทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

–          สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

–          สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือ ผิดขนาด

–          สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ

สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือ สามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า

ลูกค้าจะต้องคืนสินค้ามาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม

หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน

กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance) ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

2. วิธีการส่งคืนสินค้า

   หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน  กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้าหรือไม่ หากท่านต้องการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ กรุณากรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ ได้ที่ http://best4sis.com

3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

   กระบวนการเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางร้านค้าได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ร้านค้าได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 099-9307772

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

   หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางร้านค้ายินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

    ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ร้านค้าได้รับคืนสินค้า  หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางร้านค้าจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

6. นโยบายการคืนเงิน

ทางร้านค้าจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้ร้านค้าดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน

โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางร้านค้าจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

ทั้งนี้ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า